REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MARKULAK.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Serwisu. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
  2. Serwisem zarządza Markulak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazywana dalej również „Serwisem”) z siedzibą w miejscowości Włoki (58-207) przy ul. Widokowej nr 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000605138, posiadającej numer REGON: 363864370 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej: 8822123603, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Markulak Sp. z o.o. szanuje prawo Użytkowników do prywatności i przetwarza dane osobowe w taki sposób, w jaki wymagają tego właściwe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach. W szczególności stosuje się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej nazywane „RODO”, „GDPR” lub „Rozporządzenie”) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1).
  2. Markulak Sp. z o.o. może gromadzić poniższe informacje:
   • dane techniczne dotyczące urządzeń, których używają Użytkownicy korzystając z Serwisu, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy - adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, używany system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę Użytkownika, w zależności od ustawień Użytkownika;
   • inne informacje, które Użytkownicy dostarczają korzystając z Serwisu.
  3. Markulak Sp. z o.o. współpracuje z zaufanymi partnerami, np. z dostawcami oprogramowania do obsługi Serwisu.
  4. Markulak Sp. z o.o. może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich partnerów, dane osobowe swoich Użytkowników w następujący sposób:
   • informacje, które podają Użytkownicy korzystając z Serwisu,
   • dane, które Użytkownicy przekazują podczas kontaktowania się z Markulak Sp. z o.o. lub zgłaszania problemu z korzystaniem z Serwisu.
  5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) oraz z innych uzasadnionych przyczyn.
  6. Inne przyczyny, uzasadniające przetwarzanie danych osobowych Użytkowników to:
   • informowanie Użytkowników o oferowanych przez Markulak Sp. z o.o. usługach lub produktach,
   • zapewnienie aby przekazywane przez Markulak Sp. z o.o. informacje były dla Użytkowników interesujące,
   • zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz strony internetowej markulak.pl.
  7. Cele, dla których będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, są następujące:
   • wykonanie zawartych umów, zapewnienie dostępu do Serwisu, wsparcie techniczne;
   • podatkowe, prawne lub rachunkowe;
   • badanie efektywności działań marketingowych i polepszania ich jakości;
   • informowanie o zmianach Serwisu oraz dokumentów prawnych;
   • usprawnianie lub modyfikacje Serwisu;
   • cele związane z rozliczalnością zgodnie z wymogami RODO.
  8. Markulak Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na sytuację prawną Użytkowników.
  9. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Użytkownik może wyrazić kontaktując się z Markulak Sp. z o.o. w wybrany przez siebie sposób, np. pisząc na adres Markulak Sp. z o.o.: Lipowa 6a, 58-240 Piława Górna lub drogą elektroniczną na adres: info@markulak.pl.
  10. Wszystkie przekazywane przez Użytkowników informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach Serwisu lub zaufanych partnerów.
  11. Markulak Sp. z o.o. stosuje adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  12. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszym Regulaminie. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne.
  13. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się skontaktować z Markulak Sp. z o.o., Markulak Sp. z o.o. będzie przechowywał korespondencję tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.
  14. Każda komunikacja odbywająca się za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z ujawnieniem przez Użytkowników danych na ich temat.
  15. Markulak Sp. z o.o. co do zasady nie udostępnia danych osobowych Użytkowników na zewnątrz. Wyjątkiem są Partnerzy, którzy pomagają Markulak Sp. z o.o. w utrzymywaniu Serwisu oraz jego funkcji:
   • zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;
   • zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia email oraz pomagają zarządzać naszą komunikacją email;
   • zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie;
   • doradcy prawni, podatkowi, księgowi, audytorzy, biegli rewidenci;
  16. Serwis może zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Niniejszy Regulamin nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów.
  17. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych.
  18. W zależności od miejsca zamieszkania, Użytkownikom mogą przysługiwać dodatkowe prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Na podstawie praw Unii Europejskiej Użytkownicy mają m.in. poniższe prawa:
   • dostępu do swoich danych;
   • żądania ich usunięcia;
   • poprawiania danych;
   • ograniczenia przetwarzania danych;
   • przeniesienia danych do innego podmiotu;
   • złożenia skargi do organu ochrony danych.
  19. Prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa.
 3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Serwis); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 4. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Markulak Sp. z o.o. informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności takie jak:
   • wirusy,
   • robaki,
   • konie trojańskie.
  3. Serwis identyfikuje jako potencjalne zagrożenia, które powinny być przez Użytkowników brane pod uwagę, mimo stosowania przez Serwis systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną Serwisu przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
   • możliwość otrzymania tzw. spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;
   • możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
   • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
   • możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
   • możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,
   • możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
   • naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
   • instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z usług ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Operatora, które mimo podejmowanych przez Operatora działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.
  4. Bez względu na metody bezpieczeństwa stosowane przez Markulak Sp. z o.o., każdy Użytkownik sieci Internet musi dbać o bezpieczeństwo własnego systemu teleinformatycznego, w szczególności poprzez stosowanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu firewall. Elementy te zwiększają bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego przed ingerencją niepożądanych akcji od strony sieci Internet.
  5. Istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Użytkowników ma również prawidłowe ustawienie przeglądarki internetowej. Zalecane są programy renomowanych producentów, zapewniających szybką reakcję na pojawiające się nowe zagrożenia oraz oferujących wsparcie techniczne.
  6. Istnieje szerokie spektrum ataków opierających się na technice „phishing” polegającej na próbie wyłudzenia haseł. Ataki te są bardzo popularne – potencjalne ofiary otrzymują listy elektroniczne z prośbą o zalogowanie się do swoich kont pod linkiem podanym w wiadomości. Linki z reguły prowadzą do sfałszowanych stron instytucji finansowych, a podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar.
  7. Aby uniknąć ryzyk związanych z tego typu atakami należy przede wszystkim:
   • pamiętać, że Serwis nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont Użytkowników. Każda taka wiadomość powinna wzbudzić podejrzliwość adresata i wskazane jest wówczas skontaktowanie się z Markulak Sp. z o.o. i poinformowanie o zaistniałej sytuacji,
   • nie należy otwierać stron podanych w linkach w tego typu informacjach,
   • nie należy przesyłać mailowo żadnych numerów kont, loginów i haseł,
   • nie należy korzystać z rzekomych stron instytucji finansowych, które nie zawierają w adresie nazwy protokołu HTTPS, a wymagają zalogowania,
   • należy stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall,
   • należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie (w szczególności antywirusowe).
  8. Sugestie Markulak Sp. z o.o. należy traktować jedynie jako ogólne, zawsze obowiązujące, podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa, które jednakże nie wyczerpują tej jakże szerokiej problematyki.
 5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Materiały zamieszczone w Serwisie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów zamieszczonych w Serwisie chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie w celach gospodarczych i/lub zarobkowych dozwolone jest wyłącznie za uprzednią zgodą Markulak Sp. z o.o., wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności , po uiszczeniu opłat licencyjnych wskazanych w cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   • Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa o dzieło) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia na usługi oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o doradztwo lub świadczenie usług.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU MARKULAK.PL

 1. Administrator Serwisu – Markulak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazywana dalej również „Serwisem”) z siedzibą w miejscowości Włoki (58-207) przy ul. Widokowej nr 27, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000605138, posiadającej numer REGON: 363864370 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej: 8822123603, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł – oferuje możliwość udzielenia odpłatnej, niewyłącznej, na czas oznaczony, licencji na korzystanie z zasobów Serwisu www.markulak.pl, takich jak: fotografie, wizualizacje, teksty, ikony.
 2. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany zakupem od Markulak Sp. z o.o. licencji na korzystanie z dowolnej części lub całości zasobów Serwisu www.markulak.pl, powinien skontaktować się z Markulak Sp. z o.o. pod adresem e-mail: info@markulak.pl lub za pomocą poczty przesyłając list na adres spółki: ul. Lipowa 6a, 58-240 Piława Górna.
 3. W poniższej podane zostały ceny jednostkowe licencji z podziałem na ich rodzaje:
  • fotografia – 1200 zł / szt.
  • wizualizacja (render) produktu – 1200 zł / szt.
  • rysunek (schemat) – 800 zł / szt.
  • tekst o objętości < 1000 znaków – 900 zł / szt.
  • tekst o objętości > 1000 znaków – 1300 zł / szt.
  • ikona (piktogram) – 400 zł / szt.
 4. W celu wyliczenia całkowitego kosztu zakupu licencji należy pomnożyć ilość utworów danego rodzaju przez ich cenę jednostkową podaną w tabeli w ust. 3 (np. koszt licencji na wykorzystanie pięciu zdjęć wyniesie 6 000 zł).
 5. W podane w ust. 3. ceny jednostkowe wliczony został obowiązujący podatek od towarów i usług.
 6. Udzielenie odpłatnej licencji na korzystanie z jakiejkolwiek części materiałów reklamowych może zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o umowę licencyjną, zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Administratorowi Serwisu przysługuje odrębne wynagrodzenie za za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 8. Niniejszy załącznik nr 1 stanowi integralną cześć Regulaminu Serwisu Internetowego.
kamień naturalny
kontakt z nami:
Markulak sp. z o.o.
ul. Lipowa 6a, 58-240 Piława Górna
markulak - galanteria kamienna 2020, lampiony cmentarne, wazony granitowe nagrobkowe, misy, kolumny, kule
copyrights © cms 3.0
Galanteria kamienna, lampiony cmentarne, wazony granitowe nagrobkowe, misy, kolumny, kule - Markulak